Hôm nay thứ 4. Ngày 30/07/2014

CHUYÊN MỤC
QUYET DINH KHEN THUONG 20-11-2011
KHEN THUONG 20-11-2011
§oµn tncs Hå ChÝ Minh. BCH tr­êng THPT Tiªn Du 1 Sè 01-Q§KT/§T 2011-2012 Tiªn Du, ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2011 QuyÕt ®Þnh Khen th­ëng Ban th­êng vô ®oµn TNCS Hå ChÝ Minh tr­êng THPT Tiªn Du Sè 1 - C¨n cø ®iÒu 27 ch­¬ng VII §iÒu lÖ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. - Theo b¸o c¸o ®Ò nghÞ cña Ban thi ®ua khen th­ëng §oµn tr­êng. - XÐt thµnh tÝch c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn KH 1 n¨m häc 2011-2012 “®ît thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11-2011”. QuyÕt ®Þnh §iÒu I: TÆng giÊy khen vµ tiÒn th­ëng, tÆng phÈm cña Ban tæ chøc c¸c gi¶i thi ®Êu tr­êng THPT Tiªn Du Sè 1 cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ (Cã danh s¸ch kÌm theo). §• hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn “®ît thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11-2011”. Gi¶i Aerobic-Hiphop: Gi¶i KÐo co: Gi¶i V¨n nghÖ: Gi¶i Néi san: Gi¶i nhÊt: 10a2 Gi¶i nh×: 12a8 Gi¶i ba: 12a13 Gi¶i KK: 10a6, 11a11 Tr­ëng BGK: NguyÔn ThÞ CÇn Gi¶i nhÊt Khèi 10: 10a14 Gi¶i nhÊt Khèi 10: 10a6 (gi¶i N÷ toµn tr­êng) Gi¶i nhÊt Khèi 11: 11a5 Gi¶i nhÊt Khèi 12: 12a3 Gi¶i nh× Khèi 10: 10a1 Gi¶i nh× Khèi 11: 11a2 (gi¶i N÷ toµn tr­êng) Gi¶i nh× Khèi 11: 11a11 Gi¶i nh× Khèi 12: 12a1 Tr­ëng BGK: Vò V¨n ThiÖp Gi¶i nhÊt: 12a2 Gi¶i nh×: 11a8 Gi¶i ba: 11a2 Tr­ëng BGK: NguyÔn Hoµng Ninh Gi¶i nhÊt: 12a3 (nhÊt khèi 12) Gi¶i nh×: 11a4 (nhÊt khèi 11) Gi¶i ba: 10a12 (nhÊt khèi 10) Gi¶i KK: 12a13, 11a2, 10a1 (gi¶i nh× khèi); 12a1, 12a4, 11a3, 10a5 (gi¶i ba khèi) Tr­ëng BGK: NguyÔn TiÕn LÞch §iÒu II: Ban thi ®ua khen th­ëng §oµn tr­êng, tËp thÓ chi ®oµn vµ c¸ nh©n c¸c ®ång chÝ cã tªn c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh ./. *n¥I NHËN - C¸ nh©n nh­ §iÒu I - BCH C¸c chi ®oµn. - L­u VP §oµn. TM. Ban th­êng vô §oµn tr­êng BÝ th­ NguyÔn V¨n Th¾ng
Ngày 07/12/2011 - 07:28:19
Tác giả: SA THA -*-


Thông báo