Hôm nay thứ 5. Ngày 24/07/2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2012 _ 2013
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2012 _ 2013

      SỞ GD&ĐT BĂC NINH                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDTX YÊN PHONG                                                       
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ____________________                           -------------------------------------
       Số:  43 / KHTĐ-GDTXYP             Yên Phong, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2012 – 2013

_______________________

 

          - Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng;
          - Căn cứ thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2010 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

-Căn cứ vào các Chỉ thị của 2737/CT-BGDĐT ngày 27/07/2012 của Bộ GD&ĐT; Căn cứ Hướng dẫn số 5297/BGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 đối với giáo dục thường xuyên; Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về nhiệm vụ trọng tâm của GD mầm non, GD phổ thông, GD thường xuyên và GD chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 1045/BC-SGDĐT-VP ngày 20/8/2012 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh về Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013; Công văn số 1080/GDTX-GDCN ngày 28/8/2012 của sở  GD&ĐT Bắc Ninh V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDTX
          -Căn cứ vào công văn 1297/SGDĐT-VP ngày 08/10/2012 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh  về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012 – 2013

          -Căn cứ vào tình hình thực tế trung tâm và nhiệm vụ năm học 2012 – 2013

          Trung tâm GDTX Yên Phong xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm học 2012 – 2013 của đơn vị, cụ thể như sau:
           I
.Mục đích yêu cầu:
          - Công tác thi đua nhằm tạo động lực khuyến khích và tôn vinh các tập thể và cá nhân CBCCVC trong đơn vị hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra.
          - Công tác thi đua phải được phổ biến quán triệt tới từng CBGV- CNV, tới từng tổ chuyên môn và phải được tổ chức đăng ký từ đầu năm trên cơ sở những tiêu chí đánh giá cụ thể.
          - Thi đua phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng và phát huy tác dụng. Không được vì thi đua mà chạy theo thành tích, hình thức.

-Giữ vững khối đoàn kết nội bộ
         
II. Các danh hiệu thi đua
          1. Đối với tập thể:

Phấn đấu đạt, vượt các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Giữ vững danh hiệu Trung tâm là " Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh". 

-Giữ vững khối đoàn kế

+ Trung tâm : Là công sở văn hoá

+ Chi bộ       : Trong sạch vững mạnh

+ Công đoàn: Vững mạnh

+ Đoàn TN    : Vững mạnh

2.    Đố với cá nhân:

+ Tập thể tổ LĐXS: 02 ( VH; HN - DN)

+ GV dậy giỏi tỉnh : 02( = 12% tổng số GV VH)

+ CSTĐCS           : 04 ( = 14% tổng số CBCNV và HĐLĐ)

+ LĐTT                 : 28 Đ/c ( 100% tổng số CBCNV và HĐLĐ)

               

 III. Nội dung và các giải pháp thực hiện
          1. Nội dung thi đua:
          Thực hiện chủ đề năm học “Xây dựng kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục ” trong năm học 2012 – 2013 trung tâm tập trung thực hiện tốt các  nội dung trọng tâm sau đây:
          + Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “ Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” gắn với cuộc vận động: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          + Tiếp tục đổi mới công tác quản lý. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, công tác CN nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh.
          + Đưa ứng dụng CNTT vào trong tất cả các hoạt động của nhà trường. Coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua của CBCCVC.
          + Đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh.
          + Tăng cường tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT, trò chơi dân gian....Nhằm tạo cơ hội cho học sinh giao lưu học hỏi, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong nhà trường. Qua đó giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường.
          + Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn để thực hiện và đảm bảo ATGT, an ninh học đường, từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông cho học sinh, ngăn chạn các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trung tâm.
          2. Các giải pháp chỉ đạo công tác thi đua:
          + Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ.
          + Phổ biến và quán triệt kịp thời các băn bản của cấp trên về công tác thi đua. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc vận động đoàn viên lao động phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt.
          +Xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua, thông qua hội nghị CBCCVC để CBCCVC tham gia góp ý xây dựng và hoàn chỉnh các tiêu chí đó.
          + Tổ chức cho CBCCVC đăng ký thi đua từ đầu năm tại hội nghị CBCCVC cấp tổ.
          + Chia năm học thành 04 đợt thi đua:
          - Đợt 1: Từ ngày 05/09/2012 đến 20/11/2012: Tập trung thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt chào mừng năm học mới, chào mừng đại hội công đoàn các cấp và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam
          - Đợt 2: Từ 20/11/2011 đến 26/03/2013: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng kỷ niệm thành lập Quân đội ND Việt nam, ngày thành lập Đảng cộng sản VN, ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập đoàn TNCSHCM, tập trung hoàn thành nhiệm vụ học kì I năm học 2012-2013
          - Đợt 3: Từ 26/3/2013 đến 30/06/2013: Thi đua hoàn thàng xuất sắc nhiệm vụ năm học , chào mừng ngày sinh nhật Bắc; tổ chức tốt các kỳ thi trong năm học
          - Đợt 4: Từ 26/3/2013 đến 05/09/2013: Chào mừng Cm tháng 8 và Quốc khánh 2/9; tổ chức tốt các hoạt động hè cho giáo viên, học sinh, làm tốt công tác tuyển sinh, xây dựng CSVC trường học, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
          Tổ chức sơ kết qua các đợt thi đua để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại và động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.
          + Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường và thực hiện phân công trách nhiệm cho từng thành viên để theo dõi, đôn đốc và  phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm học 2012 – 2013. Kính mong sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng thi đua ngành GD&ĐT Bắc Ninh.

             


   
        
       

Ngày 17/10/2012 - 09:03:30
Tác giả: Đỗ Đức Trị -*-

Tải file đính kèm


Thông báo