Thông tin tuyển sinh năm 2020 của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.pdf

Tư vấn tuyển sinh của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội: 

https://tuyensinh.haui.edu.vn/tin-tuc/tu-van-tuyen-sinh-truc-tuyen-2020/5ebb74988a5a243e6c323c03

Thông tin về Ngành tuyển sinh của ĐH Công nghiệp Hà Nội

https://tuyensinh.haui.edu.vn/tin-tuc/38-nganh-tuyen-sinh-dao-tao-nam-2020/5ebe3f758a5a243e6c323c06