Thông tin tuyển sinh: 

https://donga.edu.vn/tuyensinh/ts-chi-tiet/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020--du-kien--cua-dai-hoc-dong-a-19397