Thông tin tuyển sinh:

http://uhd.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-va-lien-thong-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-de-an-tuyen-sinh-nam-2020-dt4218.html