Thông tin tuyển sinh: 

http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pdt/noidung/Lists/Tuyensinhdaihoc/View_detail.aspx