Thông tin tuyển sinh: 

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020