Thông tin tuyển sinh: http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/18/TS-%C4%90ai-hoc/