Thông tin tuyển sinh: 

http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/huongdan/2020-thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020.vmu