Thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/dai-hoc.html