1. Đề án tuyển sinh đại học năm 2020:

https://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2020

2.Video clip về tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: 

https://drive.google.com/drive/folders/1eeFzEjaGxkor2NckZb2KjSCafy1rP3G4?fbclid=IwAR2PlZ05ktzibrGODE-sm2SKzXxy_Ql1oJ4qEDC7LiySQFNdX7NcFD-1ItU