Thông tin tuyển sinh: http://www.dhcd.edu.vn/cm/tuyen-sinh.html