Thông tin tuyển sinh: 

http://www.hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2020-1096.html