Thông tin tuyển sinh:

http://www.ftu.edu.vn/list-all-categories/tuy%E1%BB%83n-sinh/%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc/th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh-chung-ftu/%C4%91%E1%BB%81-%C3%A1n-ts-2020.html

http://www.ftu.edu.vn/tuy%E1%BB%83n-sinh/%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-c%C3%A1c-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o.html

http://www.ftu.edu.vn/tuy%E1%BB%83n-sinh/%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc/c%C3%A1c-ho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-nghi%E1%BB%87p.html