1- Thông tin về Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của ĐHQGHN:

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N25202/Nam-2020-dHQGHN-du-kien-tuyen-sinh-10-nghin-sinh-vien-he-dai-hoc-chinh-quy-va-mo-17-nganh-hoc-moi.htm

2- Đường link về chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến (chương trình ngày 13/6/2020)

https://www.facebook.com/VNU.DHQG/?__tn__=kC-R&eid=ARCoNIcZHuOr6zMKiSA_29oX0ZRu5RylyyGrPh3sPnGBVRibi2u6J0LUynLvjZ-ODKts95yhzyENQ_of&hc_ref=ARS0QvGqo0febAql7EPoRnyZa8QLtMphyaSjI4fTNAJiEwQxcAavWxKb11H9Hhq5TBw&__xts__[0]=68.ARD5uy88pYgPUqyOBCDogd-NHbbh53QFaNTkW_QwEeeZ-x-5RWEmPKgdS6rUSiZ7A1Y_Z7K7lys360CF8I63-G5t-oH3cT9Csi7jt92UiEXCzqZI8T0neq5LNkVGoh4FMAryZPOKosCk4BizgPf53Lyi9F7MRTvHn8Quk10HSR1gTk9XZ9CSiuiDL4ca8bgyoa6BnDq3VMLNmbMLFYOqk15ht3tSkotFVokDQ_c6IX6JFP1qYTnwQ5FBl2jim5V9KFeybS-kzmavepNAxBeguXAsOSs8SAOdj6fFnTJYUGn5fwc27PiYsifUQMyDxXO4Kbmjs9EP1Wq9lgJ4HE5l6CWbrn1ViYLAipc

3- Website cập nhật thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN:

http://tuyensinh.vnu.edu.vn/

4- Các website khác để tìm kiếm thông tin, các infographic, clip về hoạt động tư vấn tuyển sinh và thông tin tuyển sinh:

https://www.facebook.com/VNU.DHQG/

http://vnu.edu.vn/home/