Thông tin tuyển sinh: http://ulis.vnu.edu.vn/, http://ulis.vnu.edu.vn/tuyensinh2020/