Thông tin tuyển sinh: https://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/listnews/15/0