Thông tin tuyển sinh: http://upes1.edu.vn/dai-hoc-6