1.Đề án tuyển sinh: 

http://dhsptdtthanoi.edu.vn/manageqd/tabid/91/Default.aspx?ItemID=4295

2.Thông tin tuyển sinh: 

http://dhsptdtthanoi.edu.vn/manageqd/tabid/91/Default.aspx?ItemID=3239