Thông tin tuyển sinh:

http://tuyensinh.dhhp.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2020-95.html