Thông tin tuyển sinh

https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2020/1579510371-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020-ma-truong-thv.hvu