Thông tin tuyển sinh: https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Y-Ha-Noi_C50_D609.htm