Thông tin tuyển sinh:

http://bafu.edu.vn/tuyensinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020.html