1.Thông báo tuyển sinh:

https://tuyensinh.epu.edu.vn/chi-tiet-tin/thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-12329.html

2.Phương án tuyển sinh: 

https://tuyensinh.epu.edu.vn/chi-tiet-tin/thong-bao-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-12336.html