1. Banner Tuyển sinh Đại học.

2. Đề án tuyển sinh: https://bom.to/gm6009

3. 9 clip giới thiệu về 9 ngành nghề đào tạo của Nhà trường:

 https://drive.google.com/open?id=1pd3gaDlzStYpRzuFD7iiyHaX4BTlWR5G